آشپز
علی یزدانی
همه چیز ما پیتزا ، ما با عشق پیتزا درس میکنیم. طراح فست فود.
مدیر
رضا ملکی
همه چیز ما پیتزا ، ما با عشق پیتزا درس میکنیم. طراح فست فود.
آشپز
رقیه
همه چیز ما پیتزا ، ما با عشق پیتزا درس میکنیم. طراح فست فود.
آشپز
علی زاکری
همه چیز ما پیتزا ، ما با عشق پیتزا درس میکنیم. طراح فست فود.
مدیر
مریم علینژاد
همه چیز ما پیتزا ، ما با عشق پیتزا درس میکنیم. طراح فست فود.
آشپز
محمد علیزاده
همه چیز ما پیتزا ، ما با عشق پیتزا درس میکنیم. طراح فست فود.